استفاده از چرخه دمینگ PDCA در رشد شخصی

چرخه دمینگ یا PDCA ابزاری است برای توسعه، که توسط دکتر ادوارد دمینگ معرفی شد و مبنایی برای پیشرفت و اجرای صحیح کارها و پروژه ها و رسیدن به اهداف گردید. او از آن با نام “چرخه شوارت” یاد می کند. زیرا ایده این مدل را از معلم خود، والتر شوارت، الهام گرفته است. اکثرآ” از این ابزار برای توسعه کسب و کار استفاده می گردد لیکن این ابزار در توسعه فردی و رشد شخصی نیز کاربرد دارد.استفاده از چرخه دمینگ PDCA در رشد شخصی ادامه خواندن “استفاده از چرخه دمینگ PDCA در رشد شخصی”

Cart
Your cart is currently empty.