تمرکز ذهن ۹روش برای افزایش تمرکز ذهن

برای تمرکز حواس لازم نیست ساعت ها در یک جایی آرام بنشینیم و به هیچ چیزی فکر نکنیم. راه‌های بهتری هم برای افزایش تمرکز حواس وجود دارد. در مقاله تمرکز ذهن؛ ۹ روش افزایش تمرکز ذهن تعدادی از توصیه‌های کارشناسان در رابطه با افزایش تمرکز ذهن را مرور می کنیم.

ادامه مطلب